Algemene verkoopsvoorwaarden

ARTIKEL 1 – VOORWERP EN TOEPASSINGSGEBIED

1.1. De huidige Algemene Verkoopsvoorwaarden (hierna de “Algemene Voorwaarden”) bepalen de rechten en plichten van partijen in het kader van verkoop van producten ( hierna de “Producten”) op fysieke evenementen die via www.shoppingeventvip.be, hierna genoemd de “ Site”), op het Belgisch grondgebied georganiseerd worden. De huidige Algemene Voorwaarden beheren elke verkoop van Producten uitgevoerd via de Site.

1.2. De Algemene Voorwaarden worden afgesloten tussen, enerzijds, de N.V. naar Belgisch recht J.A.M. International N.V., ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0451.043.070 (BTW BE 0 451.043.070), met maatschappelijke zetel te Groenlaan 70, 1652 Beersel, België, hierna genoemd de “ Verkoper ”, en anderzijds, de persoon die de Site wenst te raadplegen en er een aankoop wenst uit te voeren, hierna genoemd het “ Lid ”. Het Lid en de Verkoper worden hierna samen de “Partijen”genoemd. De Partijen komen overeen dat hun relaties exclusief beheerst worden door deze Algemene Voorwaarden, met uitzondering van alle voorwaarden die voorafgaand beschikbaar zijn op de Site.

1.3. Elke aankoop van een Product dat wordt aangeboden op een Shopping Event (hierna genoemd de “Bestelling”) veronderstelt de voorafgaande raadpleging en de uitdrukkelijke aanvaarding door het Lid van de Algemene Voorwaarden, zonder dat er aan deze aanvaarding evenwel een voorwaarde verbonden wordt van een schriftelijke handtekening (vanwege het Lid).

1.4. De huidige Algemene Voorwaarden betreffen ten exclusieve titel slechts de Leden, natuurlijke personen die geen handelaars zijn. Het Lid die een Product op een Shopping Event wenst te kopen, verklaart volledig juridisch handelingsbekwaam te zijn. Elke persoon die door de Wet onbekwaam is verklaard in de zin artikel 1123 en volgende van het Burgerlijk Wetboek, kan in geen geval aankopen op de Site, of moet dit doen via tussenpersoon, en onder de verantwoordelijkheid van zijn wettelijke vertegenwoordiger, geïdentificeerd overeenkomstig artikel 2 van de Algemene Voorwaarden. Deze wettelijke vertegenwoordiger wordt ertoe gehouden de Algemene Voorwaarden na te leven.
ARTIKEL 2 – TOETREDING

2.1. De aankoop van Producten op de Site is voorbehouden aan de Leden die voorafgaandelijk en rechtsgeldig zijn toegetreden tot Shopping Event VIP, door de procedure van inschrijving te volgen beschreven op de Site. Deze inschrijvingsprocedure houdt voor het Lid de verplichting in zich te identificeren door zich een gebruikersnaam (zijn e-mail adres) en een paswoord te verschaffen, ten einde toegang te krijgen tot het deel van de Site dat aan de Leden is voorbehouden. De gebruikersnaam en paswoorden zijn persoonlijk en vertrouwelijk, en de Verkoper wijst alle verantwoordelijkheid af in geval van misbruik van de gebruikersnaam of het paswoord van een Lid.

2.2. De Verkoper houdt zich het recht voor op elk moment een Lid te kunnen uitsluiten, en bijvoorbeeld in geval van gebrek aan betaling van eerdere aankopen, in geval van herhaaldelijke, abnormale teruggave van artikelen en/of bij misbruik van teruggave. Het Lid zal ingelicht wordt van zijn uitsluiting via e-mail naar het adres dat hij heeft aangegeven bij zijn toetreding. Bovendien is de inschrijving op Shopping Event VIP beperkt tot één account per persoon en de gegevens die worden opgegeven voor deze account dienen correct te zijn. De Verkoper behoudt zich het recht voor om, op ieder ogenblik, over te gaan tot de uitsluiting van een Lid dat meerdere accounts heeft aangemaakt op de site Shopping Event VIP of waarvan de opgegeven informatie foutief is alsook om over te gaan tot het annuleren van alle bestellingen die zijn geplaatst via deze accounts. Elk Lid dat deze bepaling schendt zal van rechtswege een schadevergoeding verschuldigd zijn aan J.A.M. International NV gelijk aan de onrechtmatig ontvangen bedragen.

ARTIKEL 3 – BESCHRIJVING EN BESCHIKBAARHEID VAN PRODUCTEN

3.1. De verkoop van Producten geschiedt enkel in het kader van evenementverkopen, d.w.z. dat de verkoop aanvangt en afsluit op een welbepaalde datum en uur. Deze data worden vermeld op de Site en zullen worden meegedeeld aan de Leden door verzending van een e-mail naar het bij hun toetreding opgegeven adres.

3.2. Afbeeldingen, teksten en andere beschrijvende elementen die de Producten illustreren maken geen deel uit van het contractueel gebied. Indien deze afbeeldingen en/of teksten verkeerdelijk zouden zijn weergegeven, kan de aansprakelijkheid van de Verkoper niet in het gedrang komen. Deze laatste verbindt zich ertoe de beste inspanningen te leveren ten einde zo snel mogelijk de fouten of weglatingen te verbeteren eens hij hierover werd ingelicht.

ARTIKEL 4 – BETALINGSMODALITEITEN

De betaling van aankopen geschiedt door cash, door een kredietkaart van het type Visa, Mastercard of American Express of door Bancontact. De betalingsmodaliteiten verschillen van Shopping Event tot Shopping Event.

ARTIKEL 5 – HERROEPINGSRECHT EN RETOURMODALITEITEN

5.1. Indien een van de op de Shopping Event aangekochte artikelen niet geschikt is voor het Lid, beschikt hij over een termijn van vijftien (15) kalenderdagen, te tellen vanaf de dag volgend op de aankoop, om af te zien van zijn aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief, overeenkomstig de Europese en nationale wetgevingen die van toepassing zijn op de Algemene Voorwaarden (1). Binnen deze termijn moet het Lid aan de Verkoper een e-mail sturen naar de Verkoper, met een beschrijving en afbeelding van het product en datum van aankoop. Te tellen vanaf het door het Lid uitgedrukte voornemen om heel of een deel van zijn Bestelling terug te sturen, beschikt hij over een termijn van 10 kalenderdagen om de Producten terug te zenden aan de Verkoper. Bij niet-naleving van deze termijn, zal het Lid ontzet zijn van zijn herroepingsrecht .

5.2. De retour aan de Verkoper zal geschieden naar een adres, die de verkoper zal meedelen aan het Lid. Of de kosten en risico’s verbonden aan de retourverzending ten laste vallen van het Lid, valt af te wachten.

5.3. In geval het Lid zijn herroepingrecht uitoefent volgens de modaliteiten overeengekomen in de vorige paragraaf, verbindt de Verkoper er zich toe hem de Aankoopprijs terug te storten, indien deze reeds betaald werd, ten laatste binnen dertig (30) dagen vanaf ontvangst van de Verkoper van het teruggestuurd pakket.

5.4. Het Lid zal dit herroepingrecht niet kunnen uitoefenen indien de geleverde Producten klaarblijkelijk het voorwerp hebben uitgemaakt van een duurzaam gebruik (meer dan enkele minuten), werden beschadigd of indien er stukken aan ontbreken. De Producten moeten goed beschermd teruggestuurd worden, in hun oorspronkelijke verpakking, in perfecte staat van wederverkoop (niet door de cliënt beschadigd, gehavend of bezoedeld) vergezeld met alle mogelijke toebehoren, gebruiksaanwijzigingen en documentatie. Dit aan het te bespreken adres, vergezeld met de originele verkoopsfactuur, waarvan het Lid een kopie behoudt. Bij gebreke hieraan, zullen de Producten niet kunnen worden teruggenomen.

ARTIKEL 6. – BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER TEN OPZICHTE VAN VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

6.1 De Verkoper verzamelt de persoonsgegevens aangaande de Leden, die zij hem op de Site hebben meegedeeld. Hij verbindt zich ertoe deze gegevens niet te verspreiden aan derden. Deze persoonsgegevens zijn vertrouwelijk. Ze zullen enkel door zijn interne diensten gebruikt worden voor de verwerking van bestellingen of met het oog op het versterken of verpersoonlijken van de communicatie, met name via brieven / informatie e-mails zowel als in het kader van de verpersoonlijking van de site en in functie van de voorkeuren vastgesteld bij de Leden.

6.2. De Verkoper verkoopt aldus niet, commercialiseert niet, en huurt de inlichtingen aangaande zijn Leden niet uit aan derden. In geval van overdracht of gebruik door derden van persoonsgegevens, verbindt de Verkoper zich ertoe vooraf het Lid te verwittigen ten einde hem toe te laten zijn bezwaarrecht uit te oefenen. De Verkoper kan tevens geconsolideerde statistieken leveren aan vertrouwensderden, betreffende zijn Leden, verkopen, uitwisselingsstructuren aangaande informatie op de Site, maar deze statistieken mogen geen enkel persoonsgegeven bevatten. Huidig artikel kan echter niet de overgang of de overdracht van activiteiten aan een derde beletten.

6.3. Overeenkomstig de Europese en nationale wetgevingen dit van toepassing zijn tot de Algemene Voorwaarden (2), kan het Lid zijn toegangsrecht tot het bestand en zijn verbeteringsrecht van de hem aangaande inlichtingen uitoefenen via de sectie ”Mijn gegevens”. Hij kan zijn recht van verwijdering uitoefenen door op de mailings op ”Unsubscribe” te klikken.

6.4. De Site maakt gebruik van cookies. Een cookie is een informatica bestand, gestockeerd op de harde schijf van de micro-computer van het Lid. Cookies worden onder meer gebruikt om de dienst aangeboden aan het Lid te verpersoonlijken. Het Lid heeft de mogelijkheid cookies te weigeren door zijn internet browser in te stellen. Hij verliest dan de mogelijkheid de dienst die hem wordt geleverd door de Verkoper te verpersoonlijken.

6.5. Sommige webpagina’s van de Site kunnen soms elektronische afbeeldingen bevatten of “sjablonen”, die toelaten het aantal bezoekers van de webpagina te tellen. Deze laten toe statistieken te verzamelen over de regelmatigheid van bezoeken van sommige Shopping Event VIP pagina’s, en dit ten einde de Leden beter te bedienen.

ARTIKEL 7 – INTELLECTUELE EIGENDOM

Alle elementen van de Site, visueel of sonorisch, de onderliggende technologie inbegrepen, zijn beschermd door het auteurs-, merken- en octrooirecht en meer algemeen door de intellectuele eigendom zoals de wet betreffende de databestanden. Zij zijn de exclusieve eigendom van de Verkoper. Het Lid die ten persoonlijke titel over een Internetsite beschikt en die op zijn eigen site, voor persoonlijk gebruik, een enkele link wenst aan te brengen die rechtstreeks naar de Site doorstuurt, moet verplicht de toelating ervoor vragen aan de Verkoper. Het zal in dat geval niet gaan om een impliciete overeenkomst van toetreding. Daarentegen, elke hypertekst link die terugstuurt naar de Site via de techniek van framing of in-line of deep link is formeel verboden. In alle geval, elke link, zelfs stilzwijgend toegelaten, zal moeten verwijderd worden op enkel verzoek van de Verkoper.

ARTIKEL 8 – CONTACT EN GESCHILLENREGELING

In geval van vragen over zijn aankoop, heeft de Koper de mogelijkheid contact op te nemen met de Verkoper rechtstreeks via het adres: david@shoppingeventvip.be. De Verkoper engageert zich tot de koper terug te wenden en hem een antwoord op zijn vraag te bezorgen in een tijdslimiet van maximum 5 werkdagen.

ARTIKEL 9 – TOEPASSELIJK RECHT – BEVOEGDE RECHTBANK

De Algemene Voorwaarden zijn onderworpen aan de Belgische wet. In geval van geschil, zal gezocht worden naar een minnelijke oplossing vóór elke gerechtelijke vordering. Bij gebreke aan minnelijke regeling, zijn de hoven en rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel als enige bevoegd.

ARTIKEL 10 – NIETIGHEID EN INTEGRALITEIT

Indien een of meerdere bedingen van de Algemene Voorwaarden als ongeldig gehouden worden of zodanig verklaard, in toepassing van een wet, een verordening of als gevolg van een definitieve beslissing van een bevoegde jurisdictie, behouden alle andere bedingen hun kracht en draagwijdte.De Algemene Voorwaarden en de samenvatting van de bestelling overgemaakt aan het Lid maken een contractueel geheel uit en bevatten de integraliteit van de contractuele betrekkingen die hebben plaatsgevonden tussen de Partijen. In geval van tegenstrijdigheid tussen deze documenten zullen de Algemene Voorwaarden de bovenhand hebben.

ARTIKEL 11 – WIJZIGING

De Verkoper houdt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden te wijzigen en zal de nieuwe versie aan de Leden meedelen via de Site.

(1) (i) Richtlijn 97/7/EG van het Europees Parlement en de Raad van 20 mei 1997 betreffende de bescherming van de consument bij op afstand gesloten overeenkomsten, en de nationale wetgeving ter omzetting van deze richtlijn (de artikelen 78 en volgende van de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument, de Nederlandse wet van 1 februari 2001 betreffende de koop of afstand en de Luxemburgse wet van 16 april 2003 betreffende de bescherming van de consumenten inzake contracten of afstand) en (ii) de Richtlijn 2000/31/EG van het Europees Parlement en de Raad van 8 juni 2000 betreffende bepaalde juridische aspecten van de diensten van de informatiemaatschappij, met name de elektronische handel, in de interne markt en de nationale wetgeving ter omzetting van deze richtlijn.
(2) Richtlijn 95/46/EG van het Europees Parlement en de Raad van 24 oktober 1995 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, en de nationale wetgeving ter omzetting van deze richtlijn (de Belgische wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, de Nederlandse wet van 6 juli 2000 houdende de regels inzake de bescherming van de persoonsgegevens en de Luxemburgse wet van 2 august 2002 betreffende de bescherming van de personen ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens)