logo
De grootste organisator van stockverkopen van merkkledijWe organiseren online en fysieke verkopen

Privacybeleid

Datum inwerkingtreding: 14 mei 2018

Wij respecteren uw recht op privacy. Gelieve dit Privacybeleid aandachtig te lezen.

1. Inleiding

Via de website https://shoppingeventvip.be/nl (hierna de “Website” genoemd) verzamelen wij bepaalde persoonsgegevens van de individuele gebruiker (hierna “u” en “uw”). Dit privacybeleid (hierna het “Privacybeleid”) verklaart het beleid en de procedures die we hanteren om uw persoonsgegevens via de Website te verzamelen en te verwerken. In dit Privacybeleid:

 • Verwijst de term “persoonsgegevens (of persoonlijke gegevens)” naar alle informatie betreffende een natuurlijk persoon die, rechtstreeks of onrechtstreeks, aan de hand van die informatie geïdentificeerd kan worden; en
 • Verwijst de term “verwerking” naar het verzamelen, opslaan, wissen, gebruiken en verspreiden van persoonsgegevens.

Verwerkingsverantwoordelijke. De entiteit die verantwoordelijk is voor het verzamelen en verwerken van uw persoonsgegevens is Daiokan SA, met maatschappelijke zetel in Rue Lieutenant Lotin 40, 1190 Bruxelles, België (hierna “wij/we” en “ons/onze”).

Duur en beëindiging. Dit Privacybeleid wordt van kracht op de datum van inwerkingtreding die bovenaan het beleid vermeld staat en blijft gelden tot wij het beëindigen of bijwerken.

2. Soorten persoonsgegevens die wij verzamelen

Wij respecteren de principes van gegevensminimalisatie en verzamelen enkel een minimale hoeveelheid persoonsgegevens die nodig is om uw gebruik van de Website te garanderen:

 • Als u de Website bezoekt verzamelen wij uw IP-adres;
 • Als u zich met uw gebruikersaccount aanmeldt op de Website verzamelen wij de volgende persoonsgegevens: uw (i) naam; (ii) voornaam; (iii) e-mailadres, (iv) wachtwoord; (v) telefoonnummer; (vi) adres; en (vii) geboortedatum;
 • Als u per mail contact met ons opneemt, dan verzamelen wij uw (i) naam, (ii) e-mailadres, en (iii) andere informatie die u ons meedeelde in uw bericht.

Gevoelige gegevens. Wij verzamelen in geen enkel geval gevoelige gegevens over u, zoals informatie over uw gezondheid, uw religieuze of politieke overtuigingen, raciale afkomst, lidmaatschap bij beroepsorganisatie, of informatie over uw seksuele geaardheid.

3. Doeleinden van persoonsgegevens

We respecteren heel strikte principes inzake gegevensbescherming. Bijgevolg verzamelen en verwerken we uw gegevens enkel voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden. De persoonsgegevens die we via de Website verzamelen worden enkel gebruikt om:

 • Ervoor te zorgen dat u de Website volledig kunt gebruiken (vb. uw gebruikersaccount registreren en behouden);
 • Onze contractuele verplichtingen na te leven (vb. u de gevraagde diensten leveren);
 • Uw vragen te beantwoorden (vb. uw e-mails met vragen tot inlichtingen beantwoorden);
 • Onze bedrijfsactiviteiten te analyseren en te verbeteren;
 • De Website te optimaliseren en te verbeteren; en
 • Onze business te doen functioneren, te beheren en te promoten.

Rechtsgrondslagen voor de verwerking van persoonsgegevens. Afhankelijk van de situatie waarin u ons uw persoonsgegevens bezorgt, worden uw persoonsgegevens verzameld en verwerkt op basis van een van de volgende rechtsgrondslagen:

 • Het nastreven van onze gerechtvaardigde belangen;
 • Het garanderen van de uitvoering van een contract;
 • Als u ons uw uitdrukkelijke toestemming heeft gegevens om uw persoonsgegevens voor specifieke doeleinden te verzamelen en te verwerken; of
 • Als we er wettelijk toe verplicht zijn.

4. Niet-persoonlijke gegevens

Soorten niet-persoonlijke gegevens. Met de niet-persoonlijke gegevens die we verzamelen kunnen we u op geen enkele manier identificeren. We verzamelen de volgende soorten niet-persoonlijke gegevens:

 • Als u de Website bezoekt verzamelen we uw analytische gegevens zoals het browsertype, besturingssysteem, URL adres of websites die u bezocht vanaf de Website, en andere gegevens omtrent uw surfgedrag;
 • Als u een gebruikersaccount aanmaakt op de Website verzamelen we informatie over uw geslacht; en
 • Als u zich via de Website inschrijft voor fashion events maken wij een lijst van fashion events waarvoor u ingeschreven bent.

Doeleinden van niet-persoonlijke gegevens. We verzamelen niet-persoonlijke gegevens voor analytische doeleinden zoals:

 • Om te analyseren welk soort gebruikers de Website bezoeken;
 • Om de kanalen te identificeren waarmee men de Website bezoekt en gebruikt;
 • Om de relevantie, populariteit en engagement rate met betrekking tot de beschikbare inhoud op de Website te onderzoeken; en
 • Om de inhoud van de Website persoonlijk af te stemmen op uw specifieke behoeften.

Samengevoegde gegevens. Als uw niet-persoonlijke gegevens met bepaalde elementen van uw persoonsgegevens worden samengevoegd op een manier die ons toelaat u te identificeren, dan zullen we die samengevoegde gegevens behandelen als persoonlijke gegevens.

5. Uw toestemming

Door de Website te gebruiken geeft u ons de toestemming om uw persoonlijke en niet-persoonlijke gegevens te verwerken zoals uiteengezet in dit Privacybeleid. We vragen op voorhand uw uitdrukkelijke toestemming voor de volgende doeleinden:

 • Als we u marketingcommunicatie willen bezorgen;
 • Als we uw persoonlijke en niet-persoonlijke gegevens willen gebruiken voor doeleinden die niet in dit Privacybeleid staan;
 • Als we uw persoonlijke gegevens willen bekendmaken of overdragen aan derden die niet in dit Privacybeleid staan;
 • Als we gevoelige gegevens van u willen verzamelen; of
 • Als we belangrijke wijzigingen aanbrengen aan dit Privacybeleid.

6. Marketingcommunicatie

We zullen u rechtstreeks marketingcommunicatie bezorgen, inclusief nieuwsbrieven, brochures, aanbiedingen en reclame, of op een andere manier contact met u opnemen om u onze diensten aan te bieden, enkel en alleen als u ons uw voorafgaande uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven om dergelijke marketingcommunicatie te ontvangen.

Gelieve op te merken dat volgende communicatie die wij versturen niet onder rechtstreekse marketingcommunicatie valt waarvoor we uw uitdrukkelijke toestemming nodig hebben: (i) informatie over onze diensten die nauw aanleunen bij de diensten die u al van ons gebruikt; en (ii) informatie over de diensten die u gebruikt, de Website, uw privacy en veiligheid en andere belangrijke zaken die we u op een “indien nodig” basis versturen.

Uitschrijven voor marketingcommunicatie. Heeft u ons uw toestemming gegeven om rechtstreeks marketingcommunicatie te ontvangen, en wenst u op een bepaald ogenblik die communicatie niet langer te ontvangen, dan kunt u zich gemakkelijk uitschrijven door:

 • Te klikken op de “uitschrijven”-link die u vindt in marketingcommunicatie die u van ons ontving:
 • Uw voorkeuren aan te passen via uw gebruikersaccount op de Website (“Mijn gegevens”); of
 • Rechtstreeks contact met ons op te nemen per mail op [email protected].

7. Privacy van minderjarigen

De Website is niet toegankelijk voor minderjarigen. Ook al leveren wij redelijke inspanningen om te beletten dat minderjarigen de Website gebruiken, toch kunnen wij de leeftijd van de Websitegebruikers niet achterhalen. Als een minderjarige ons persoonlijke gegevens heeft bezorgd zonder voorafgaande toestemming van ouder of voogd, dan kan de ouder of voogd contact met ons opnemen en vragen om de persoonlijke gegevens te vernietigen.

8. Bescherming van persoonsgegevens

Om uw persoonsgegevens te beschermen voeren wij organisatorische en technische maatregelen in zoals beveiligde netwerken en encryptie, en we beperken de toegang van ons personeel tot uw gegevens. Om de veiligheid van uw persoonsgegevens te garanderen vragen we om uw gebruikersgegevens van de Website op een veilige en betrouwbare manier te bewaren en om de Website enkel via een beveiligd netwerk te gebruiken.

Inbreuken op de beveiliging. Vermits internetgebruik inherente risico’s omvat kunnen wij niet aansprakelijk gesteld worden voor onwettige vernietiging, verlies, gebruik, kopie, wijziging, lek en vervalsing van uw persoonsgegevens, veroorzaakt door omstandigheden die buiten onze controle vallen. Vond een inbreuk op de persoonsgegevens plaats, dan brengen wij onmiddellijk de Belgische Privacycommissie op de hoogte en treffen we de nodige maatregelen om de inbreuk te verhelpen, zoals bepaald in de toepasbare wetgeving.

9. Opslag van persoonsgegevens

We bewaren uw persoonsgegevens in onze systemen zolang als nodig voor de doeleinden die in punt 3 van dit Privacybeleid zijn uiteengezet. Zodra uw persoonsgegevens niet meer nodig zijn voor die doeleinden, zullen we ze onmiddellijk uit onze systemen verwijderen. In sommige gevallen zijn we wettelijk verplicht uw persoonsgegevens voor een bepaalde periode te bewaren (vb. voor onze boekhouding). In die gevallen bewaren we uw persoonsgegevens gedurende de periode die wettelijk is vastgelegd.

10. Verspreiding van persoonsgegevens aan derden

We kunnen uw persoonsgegevens in sommige situaties, op een “geval per geval”-basis, doorgeven aan derden. We doen dat enkel in de gevallen waarbij de persoonsgegevens nodig zijn voor de volgende doeleinden:

 • De werking van de Website garanderen;
 • De levering van onze diensten garanderen;
 • Het nastreven van onze gerechtvaardigde belangen;
 • Het uitvoeren van onze contractuele verplichtingen;
 • Voor wetshandhaving; of
 • Als u ons uw uitdrukkelijke toestemming geeft.

Uw persoonsgegevens kunnen overgedragen worden aan derden die ons professionele, technische en andere diensten leveren, inclusief:

 • Onze webdevelopmentpartners (vb. dev+);
 • Onze providers voor hosting en gegevensopslag (vb. Combell);
 • Onze user information logistics providers (vb. Google Analytics); en
 • Onze marketingpartners en providers van mailingdiensten (vb. Autopilot);

De hierboven opgesomde derden zullen uw persoonsgegevens verwerken als onderdeel van hun partnerschap met ons en enkel als ze garanderen de persoonsgegevens op geschikte wijze te beschermen, overeenkomstig dit Privacybeleid.

11. Overdracht van persoonsgegevens buiten de EER

Sommige van de derden die in punt 10 van dit Privacybeleid staan vermeld, kunnen buiten België en de Europese Economische Ruimte gevestigd zijn en het kan gebeuren dat we uw persoonsgegevens aan rechtsgebieden buiten de EER moeten overdragen. Als dergelijke overdracht noodzakelijk is dan controleren wij of het rechtsgebied waar de derde is gevestigd het geschikte beveiligingsniveau van persoonsgegevens garandeert, of we stellen een overeenkomst op met de derde waarin dergelijke beveiliging wordt gegarandeerd.

12. Uw rechten

U kunt verschillende rechten betreffende uw persoonsgegevens uitoefenen. U kunt ons vragen:

 • Om toegang te krijgen tot uw persoonsgegevens die wij bewaren;
 • Om uw persoonsgegevens over te dragen naar een andere entiteit;
 • Om uw persoonsgegevens uit onze systemen te verwijderen;
 • Om u te verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, of om de verwerking ervan te beperken;
 • Om uw toestemming in te trekken; of
 • Om uw klacht te verwerken.

Wilt u de hierboven genoemde rechten uitoefenen, gelieve dan per mail contact op te nemen met [email protected]. We kunnen u om een identificatiestuk vragen om u in ons systeem terug te vinden. We zullen uw vraag binnen een redelijke termijn, niet langer dan 2 weken, beantwoorden.

Een klacht indienen. Wenst u een klacht in te dienen over de manier waarop uw persoonsgegevens worden verwerkt, dan verzoeken we u vriendelijk eerst contact met ons op te nemen. Nadat u contact met ons heeft opgenomen zullen wij uw klacht onderzoeken en u zo snel mogelijk een antwoord hierop bieden. Bent u niet tevreden met de oplossing van uw klacht, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Privacycommissie of, als u niet in België woont, bij uw lokale gegevensbeschermingsautoriteit.

13. Links

De Website bevat links naar websites van derden (vb. sociale media providers Facebook en Instagram). Wij zijn niet verantwoordelijk voor de privacy- en veiligheidspraktijken van die derde websites en dit Privacybeleid is niet van toepassing op die websites. Gelieve er rekening mee te houden dat u zelf verantwoordelijk bent om de privacypraktijken van die derde websites te raadplegen voor u ze gebruikt.

14. Wijzigingen

Nu en dan wijzigen wij dit Privacybeleid. Het gewijzigde Privacybeleid wordt op deze pagina gepost en de datum van de laatste wijziging staat erin vermeld. We raden aan om het Privacybeleid regelmatig opnieuw te lezen. Blijft u de Website gebruiken na de datum van de laatste wijziging, dan erkent u de wijzigingen en geeft u uw toestemming om het gewijzigde Privacybeleid na te leven en eraan gebonden te zijn. Voor aanzienlijke wijzigingen aan het Privacybeleid of als we wettelijk verplicht zijn, kunnen we uw uitdrukkelijke toestemming vragen voor de aangebrachte wijzigingen.

Laatste wijziging. Dit Privacybeleid werd voor het laatst gewijzigd op 14 mei 2018.

15. Contact

U kunt contact met ons opnemen via de volgende contactgegevens:

 • Bedrijfsnaam: Daiokan SA
 • Adres: Rue Lieutenant Lotin 40, 1190 Brussel, Belgium
 • E-mailadres: [email protected]