logo
De grootste organisator van stockverkopen van merkkledijWe organiseren online en fysieke verkopen

Algemene verkoopsvoorwaarden

ARTIKEL 1 – VOORWERP EN TOEPASSINGSGEBIED

1.1. De huidige Algemene Verkoopsvoorwaarden (hierna genoemd de “Algemene Voorwaarden”) bepalen de rechten en plichten van partijen in het kader van verkoop van producten (hierna de “Producten”) op fysieke evenementen die via www.shoppingeventvip.be (hierna genoemd de “Site”), op het Belgisch grondgebied georganiseerd worden. De huidige Algemene Voorwaarden beheren elke verkoop van Producten uitgevoerd via de Site.

1.2. De Algemene Voorwaarden worden afgesloten tussen, enerzijds, Daiokan,  SA Rue Lieutenant Lotin 40,1190 Forest, Brussel (hierna genoemd de “Verkoper”, en anderzijds, de persoon die de Site wenst te raadplegen en er een aankoop wenst uit te voeren (hierna genoemd het “Lid”). Het Lid en de Verkoper worden hierna samen de “Partijen” genoemd. De Partijen komen overeen dat hun relaties exclusief beheerst worden door deze Algemene Voorwaarden, met uitzondering van alle voorwaarden die voorafgaand beschikbaar zijn op de Site.

1.3. Elke aankoop van een Product dat wordt aangeboden op een Shopping Event (hierna genoemd de “Bestelling”) veronderstelt de voorafgaande raadpleging en de uitdrukkelijke aanvaarding door het Lid van de Algemene Voorwaarden, zonder dat  er aan deze aanvaarding evenwel een voorwaarde verbonden wordt van een schriftelijke handtekening (vanwege het Lid).

1.4. De huidige Algemene Voorwaarden betreffen ten exclusieve titel slechts de Leden, natuurlijke personen die geen handelaars zijn. Het Lid die een Product op een Shopping Event wenst te kopen, verklaart volledig juridisch handelingsbekwaam te zijn. Elke persoon die door de Wet onbekwaam is verklaard in de zin artikel 1123 en volgende van het Burgerlijk Wetboek, kan in geen geval aankopen op de Site, of moet dit doen via tussenpersoon, en onder de verantwoordelijkheid van zijn wettelijke vertegenwoordiger, geïdentificeerd overeenkomstig artikel 2 van de Algemene Voorwaarden. Deze wettelijke vertegenwoordiger wordt ertoe gehouden de Algemene Voorwaarden na te leven.

1.5. De site is niet toegankelijk voor en mag niet gebruikt worden door minderjarigen.

1.6. Door de Site te gebruiken verklaart en garandeert u dat: (i) u de Site niet op een onwettige manier zult gebruiken; (ii) u minstens 18 jaar oud bent; en (iii) u de Site enkel overeenkomstig deze Algemene Voorwaarden zult gebruiken.

ARTIKEL 2 – TOETREDING

2.1. De aankoop van Producten op de Site is voorbehouden aan de Leden die voorafgaandelijk en rechtsgeldig zijn toegetreden tot de Verkoper, door de procedure van inschrijving te volgen beschreven op de Site. Deze inschrijvingsprocedure houdt voor het Lid de verplichting in zich te identificeren door zich een gebruikersnaam (zijn e-mail adres) en een paswoord te verschaffen, ten einde toegang te krijgen tot het deel van de Site dat aan de Leden is voorbehouden. De gebruikersnaam en paswoorden zijn persoonlijk en vertrouwelijk, en de Verkoper wijst alle verantwoordelijkheid af in geval van misbruik van de gebruikersnaam of het paswoord van een Lid.

2.2. De Verkoper houdt zich het recht voor op elk moment een Lid te kunnen uitsluiten, en bijvoorbeeld in geval van gebrek aan betaling van eerdere aankopen, in geval van herhaaldelijke, abnormale teruggave van artikelen en/of bij misbruik van teruggave. Het Lid zal ingelicht wordt van zijn uitsluiting via e-mail naar het adres dat hij heeft aangegeven bij zijn toetreding. Bovendien is de inschrijving op de Site beperkt tot één account per persoon en de gegevens die worden opgegeven voor deze account dienen correct te zijn. De Verkoper behoudt zich het recht voor om, op ieder ogenblik, over te gaan tot de uitsluiting van een Lid dat meerdere accounts heeft aangemaakt op de Site of waarvan de opgegeven informatie foutief is alsook om over te gaan tot het annuleren van alle bestellingen die zijn geplaatst via deze accounts. Elk Lid dat deze bepaling schendt zal van rechtswege een schadevergoeding verschuldigd zijn aan de Verkoper gelijk aan de onrechtmatig ontvangen bedragen.

ARTIKEL 3 – BESCHRIJVING EN BESCHIKBAARHEID VAN PRODUCTEN

3.1. De verkoop van Producten geschiedt enkel in het kader van evenementverkopen tijdens de Shopping Events, d.w.z. dat de verkoop aanvangt en afsluit op een welbepaalde datum en uur. Deze data worden vermeld op de Site en zullen worden meegedeeld aan de Leden door verzending van een e-mail naar het bij hun toetreding opgegeven adres.

3.2. Afbeeldingen, teksten en andere beschrijvende elementen die de Producten illustreren maken geen deel uit van het contractueel gebied. Indien deze afbeeldingen en/of teksten verkeerdelijk zouden zijn weergegeven, kan de aansprakelijkheid van de Verkoper niet in het gedrang komen. Deze laatste verbindt zich ertoe de beste inspanningen te leveren ten einde zo snel mogelijk de fouten of weglatingen te verbeteren eens hij hierover werd ingelicht.

ARTIKEL 4 – BETALINGSMODALITEITEN

De betaling van aankopen geschiedt door cash, door een kredietkaart van het type Visa, Mastercard of American Express of door Bancontact ter plaatse van de Shopping Event. De betalingsmodaliteiten verschillen van Shopping Event tot Shopping Event.

ARTIKEL 5 – HERROEPINGSRECHT EN RETOURMODALITEITEN

5.1. Indien een van de op de Shopping Event aangekochte artikelen niet geschikt is voor het Lid, beschikt hij over een termijn van vijftien (15) kalenderdagen, te tellen vanaf de dag volgend op de aankoop, om af te zien van zijn aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief, overeenkomstig de Europese en nationale wetgevingen die van toepassing zijn op de Algemene Voorwaarden (1). Binnen deze termijn moet het Lid aan de Verkoper een e-mail sturen naar de Verkoper, met een beschrijving en afbeelding van het product en datum van aankoop. Te tellen vanaf het door het Lid uitgedrukte voornemen om heel of een deel van zijn Bestelling terug te sturen, beschikt hij over een termijn van 14 kalenderdagen om de Producten terug te zenden aan de Verkoper. Bij niet-naleving van deze termijn, zal het Lid ontzet zijn van zijn herroepingsrecht.

5.2. De retour aan de Verkoper zal geschieden naar een adres, die de verkoper zal meedelen aan het Lid. Of de kosten en risico’s verbonden aan de retourverzending ten laste vallen van het Lid, valt af te wachten.

5.3. In geval het Lid zijn herroepingrecht uitoefent volgens de modaliteiten overeengekomen in de vorige paragraaf, verbindt de Verkoper er zich toe hem de Aankoopprijs terug te storten, indien deze reeds betaald werd, ten laatste binnen  dertig (30) dagen vanaf ontvangst van de Verkoper van het teruggestuurd pakket.

5.4. Het Lid zal dit herroepingrecht niet kunnen uitoefenen indien de geleverde Producten klaarblijkelijk het voorwerp hebben uitgemaakt van een duurzaam gebruik (meer dan enkele minuten), werden beschadigd of indien er stukken aan ontbreken. De Producten moeten goed beschermd teruggestuurd worden, in hun oorspronkelijke verpakking, in perfecte staat van wederverkoop (niet door de cliënt beschadigd, gehavend of bezoedeld) vergezeld met alle mogelijke toebehoren, gebruiksaanwijzigingen en documentatie. Dit aan het te bespreken adres, vergezeld met de originele verkoopsfactuur, waarvan het Lid een kopie behoudt. Bij gebreke hieraan, zullen de Producten niet kunnen worden teruggenomen.

(1) (i) Richtlijn 97/7/EG van het Europees Parlement en de Raad van 20 mei 1997 betreffende de bescherming van de consument bij op afstand gesloten overeenkomsten, en de nationale wetgeving ter omzetting van deze richtlijn (de artikelen 78 en volgende van de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument, de Nederlandse wet van 1 februari 2001 betreffende de koop of afstand en de Luxemburgse wet van 16 april 2003 betreffende de bescherming van de consumenten inzake contracten of afstand) en (ii) de Richtlijn 2000/31/EG van het Europees Parlement en de Raad van 8 juni 2000 betreffende bepaalde juridische aspecten van de diensten van de informatiemaatschappij, met name de elektronische handel, in de interne markt en de nationale wetgeving ter omzetting van deze richtlijn.

ARTIKEL 6 – BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS

De Verkoper verzamelt de persoonsgegevens aangaande de Leden, die zij hem op de Site hebben meegedeeld. Voor informatie over de privacypraktijken van de Verkoper, gelieve het Privacybeleid te lezen op https://old.shoppingeventvip.be/privacybeleid/.

ARTIKEL 7 – INTELLECTUELE EIGENDOM

Alle elementen van de Site, visueel of sonorisch, de onderliggende technologie inbegrepen, zijn beschermd door het auteurs-, merken- en octrooirecht en meer algemeen door de intellectuele eigendom zoals de wet betreffende de databestanden. Zij zijn de exclusieve eigendom van de Verkoper. Het Lid die ten persoonlijke titel over een Internetsite beschikt en die op zijn eigen site, voor persoonlijk gebruik, een enkele link wenst aan te brengen die rechtstreeks naar de Site doorstuurt, moet verplicht de toelating ervoor vragen aan de Verkoper. Het zal in dat geval niet gaan om een impliciete overeenkomst van toetreding. Daarentegen, elke hypertekst link die terugstuurt naar de Site via de techniek van framing of in-line of deep link is formeel verboden. In alle geval, elke link, zelfs stilzwijgend toegelaten, zal moeten verwijderd worden op enkel verzoek van de Verkoper.

ARTIKEL 8 – CONTACT EN GESCHILLENREGELING

In geval van vragen over zijn aankoop, heeft de Koper de mogelijkheid contact op te nemen met de Verkoper rechtstreeks via het e-mail adres: [email protected]. De Verkoper engageert zich tot de koper terug te wenden en hem een antwoord op zijn vraag te bezorgen in een tijdslimiet van maximum 5 werkdagen.

ARTIKEL 9 – TOEPASSELIJK RECHT – BEVOEGDE RECHTBANK

9.1. De Algemene Voorwaarden zijn onderworpen aan de Belgische wet. In geval van geschil, zal gezocht worden naar een minnelijke oplossing vóór elke gerechtelijke vordering.

9.2. Bent u niet tevreden met de oplossing voor de klacht die u bij de Verkoper indiende, weet dan dat  contractuele geschillen over een bepaling van de online diensten ook opgelost kunnen worden, tegen een lage prijs en op een snelle en eenvoudige manier, op het web-based Platform voor Onlinegeschillenbeslechting dat werd ontwikkeld door de Europese Commissie. Het platform voor Onlinegeschillenbeslechting is beschikbaar in 23 officiële talen van de EU op  https://webgate.ec.europa.eu/odr ./

9.3. Bij gebreke aan minnelijke regeling, zijn de hoven en rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel als enige bevoegd.

ARTIKEL 10 – NIETIGHEID EN INTEGRALITEIT

Indien een of meerdere bedingen van de Algemene Voorwaarden als ongeldig gehouden worden of zodanig verklaard, in toepassing van een wet, een verordening of als gevolg van een definitieve beslissing van een bevoegde jurisdictie, behouden alle andere bedingen hun kracht en draagwijdte. De Algemene Voorwaarden en de samenvatting van de bestelling overgemaakt aan het Lid maken een contractueel geheel uit en bevatten de integraliteit van de contractuele betrekkingen die hebben plaatsgevonden tussen de Partijen. In geval van tegenstrijdigheid tussen deze documenten zullen de Algemene Voorwaarden de bovenhand hebben.

ARTIKEL 11 –BESCHIKBAARHEID

De Verkoper zal alle redelijke inspanningen leveren om te garanderen dat de Site en de Shopping Events altijd beschikbaar zijn. De beschikbaarheid van de Site en de Shopping Events kan echter verstoord worden door factoren die buiten de controle van de Verkoper vallen, zoals bandbreedteproblemen, apparatuurfouten, en andere gevallen van Overmacht. De Verkoper aanvaardt geen aansprakelijkheid als de Site en de Shopping Events om dergelijke redenen onbeschikbaar zijn.

ARTIKEL 12 – DISCLAIMER EN BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

12.1. Voor zover wettelijk toegestaan voorziet de Verkoper de Site op een “as available”, “as is” en “with all faults” basis. De Verkoper geeft geen verklaringen of garanties omtrent de betrouwbaarheid, geschiktheid en nauwkeurigheid voor een bepaald doel van de Site. De Verkoper doet hierbij afstand van alle garanties omtrent de Site en de werking ervan.12.2. Tenzij anders vermeld in de toepasbare wetgeving zijn wij niet verantwoordelijk voor schade, inclusief maar niet beperkt tot incidentele, punitieve, speciale of andere schade voortvloeiend uit of verband houdend met de Site.

ARTICLE 13 –DUUR EN BEEINDIGING

13.1. Deze Algemene Voorwaarden worden van kracht op de datum die bovenaan de Algemene Voorwaarden staat en blijven van kracht tot aan de beëindiging.

13.2. De Verkoper kan naar eigen goeddunken deze Algemene Voorwaarden op eender welk ogenblik beëindigen. Bovendien worden uw rechten onder deze Algemene Voorwaarden automatisch beëindigd als u een bepaling van deze Algemene Voorwaarden niet naleeft.

13.3 Na beëindiging van deze Algemene Voorwaarden zullen alle wettelijke rechten die u overeenkomstig deze Algemene Voorwaarden kreeg beëindigd worden.

ARTIKEL 14 – WIJZIGING

14.1. De Verkoper houdt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden te wijzigen en zal de nieuwe versie aan de Leden meedelen via de Site.

14.2. Laatste wijziging. Deze Algemene Voorwaarden werden voor het laatst gewijzigd op 11 januari 2023.

ARTIKEL 15 – CONTACT

• Bedrijfsnaam: Daiokan Sa
• Adres Belgium: Rue Lieutenant Lotin 40, 1190 Vorst (forest), België
• E-mailadres: [email protected]
• Telefoon België:  +32 475 73 37 37
• Btw: BE 0690 950 794
• Bedrijfsnummer: 0690 950 794